Click below to view Louisiana GFOA’s yearly conference handouts:

2020 ARCHIVES
2019 ARCHIVES
2018 ARCHIVES
2017 ARCHIVES
2016 ARCHIVES
2015 ARCHIVES